نقدی بر یادداشت : اولویت اشتغال

ساخت وبلاگ
چکیده : در پی درج یادداشت اولویت اشتغال یکی از بانوان گرامی به نام "خانم آزادی" نقدی را نوشته و برایم ایمیل ... با عنوان : نقدی بر یادداشت : اولویت اشتغال بخوانید :
در پی درج یادداشت اولویت اشتغال یکی از بانوان گرامی به نام "خانم آزادی" نقدی را نوشته و برایم ایمیل کردند که همراه با جواب آن در این جا قرار می دهم.

اما قبل از ان کاریکاتوری که دوست عزیزم خانم مردانی برا این مطلب رو وبلاگش گذاشته رو براتون میذارم:

بهنام خدا

  دليل نوشتن اين مقاله بر مي گردد به لطف تمام وكمال يكي از دوستان نسبت به حقوق زن در جامعه ي امروز مقاله اي كه ايشان درخصوص آگهي شركت مخابرات مبني بر استخدام خانم ها نوشته بودند نمونه ي كاملي ازتفكر قديمي و مرد سالارانه اي است كه چند سالي مي شود بسيار كمرنگ شده ....


بهنام خدا

دليل نوشتن اين مقاله بر مي گردد به لطف تمام وكمال يكي از دوستان نسبت به حقوق زن در جامعه ي امروز مقاله اي كه ايشان درخصوص آگهي شركت مخابرات مبني بر استخدام خانم ها نوشته بودند نمونه ي كاملي ازتفكر قديمي و مرد سالارانه اي است كه چند سالي مي شود بسيار كمرنگ شده اول از همه بايد از همينآگهي استخدام شروع كنم،آگهي اي كه باطنش كاملا با ظاهرش تفاوت دارد.شركت مخابراتمدتي بود كه حقوق كارمندانش را به عللي پرداخت نمي كرد يا دير پرداخت مي كرد و بههمين دليل فرياد اعتراض كارمندان بلند شده بود، در چنين شرايطي كه حقوق و مزايا وپرداختي كم و با تاخير است، همراه با ساعت كاري بالا عملا نوعي بيگاري به حساب ميآيد. از آنجايي كه آقايان با اين شرايط به راحتي كنار نمي ايند اين زيركي شركتمخابرات بوده كه اقدام به استخدام خانم ها نموده زيرا خانم ها كمتر بر ميزان حقوقدريافتي حساس هستند لازمبه يادآوري است كه اينجا ايران است نه عربستان كه خانم ها حتي حق راي نداشتهباشند!: زمانه عوض شده و طرزتفكرات تغيير كرده، در ايران امروز شرعا و عرفا و قانونا و... وظيفه زندگي بر دوشمرد تنها نيست، كه دوشادوش زن و مرد مي باشد همينطور كه شاهد نمونه هاي بسياري حتيپدران و مادران خودمان هستيم نقل است كه در زمان حضرتمحمد(ص) ايشان يك خانم را به عنوان شهردار مدينه مي گمارند و اين نشان دهنده اين استكه خانم ها نه فقط مي توانند معلم و پرستار باشند بلكه از عهده بسياري از مشاغل برمي ايند و اگر براي بعضي از مشاغلانتخابي پيش بيايد اين لياقت است كه ملاك انتخاب مي باشد نه جنسيت!..
و اما جواب:
 بهنام خدادليلنوشتن اين مقاله: نه نگاشته بنده عنوان مقاله می گیرد و نه نگاشته شما. نگاشته منرا یادداشت و نگاشته شما را شاید یک نظر و نه حتی نقد گویند. که اندازه مطلب ومستند بودن مطلب در این که مطلب در چه قالبی دسته بندی شود و معیارهای دیگری نیزدر قالب مطلب اهمیت دارد.
بر مي گردد به لطف تمام و كمال يكي از دوستان نسبت به حقوق زن در جامعه ي امروز: ببخشیدشما یا اصلاً مطلب بنده را نخوانده اید یا .... بنده اصلاً درباره حقوق زن درجامعه امروز بحث نکرده ام. زیرا بحث در این مورد نیاز به مطالعات جامعه شناسانه دراین زمینه، آشنایی با جایگاه زن در حقوق و قانون حاکم بر جامعه و .... که بندهفعلاً نسبت به آنها جاهل هستم.
مقالهاي كه ايشان در خصوص آگهي شركت مخابرات مبني بر استخدام خانم ها نوشته بودند نمونهي كاملي از تفكر قديمي و مرد سالارانه اي است كه چند سالي مي شود بسيار كمرنگ شده: آگهی نبوده بلکه در یک مصاحبه گفته بودند. بنده در مورد استخدام خانم ها هم ننوشته بودم بلکه در مورد اولویت استخدام بانوانصحبت کرده بودم. بنده با اشتغال بانوان اصلاً مخالف نیستم. حالا این تفکر قدیمیهست یا مردسالارانه نمی دانم. اما گمان می کردم از دیدگاه یک فرد ازاده و نه ازادنوشته بودم.
اولاز همه بايد از همين آگهي استخدام شروع كنم،آگهي اي كه باطنش كاملا با ظاهرش تفاوتدارد.شركت مخابرات مدتي بود كه حقوق كارمندانش را به عللي پرداخت نمي كرد يا ديرپرداخت مي كرد و به همين دليل فرياد اعتراض كارمندان بلند شده بود، در چنين شرايطيكه حقوق و مزايا و پرداختي كم و با تاخير است، همراه با ساعت كاري بالا عملا نوعيبيگاري به حساب مي آيد. از آنجايي كه آقايان با اين شرايط به راحتي كنار نمي اينداين زيركي شركت مخابرات بوده كه اقدام به استخدام خانم ها نموده زيرا خانم ها كمتربر ميزان حقوق دريافتي حساس هستند.: اولاً این گونه سخن گفتن از ان حداقل 20 سالپیش بود نه امروز که بانوان زودتر به حقشان می رسند تا مردان. این که حقوق پرداختنشده است درست است من هم منکرش نیستم ولی باید گفت آیا وجود همین بانوان گرامینیست که باعث این گونه مسایل می شود. دلیل آن چیست که بانوان به قول شما نیروی کارارزان به حساب می آیند به خصوص در بخش خصوص؟
لازمبه يادآوري است كه اينجا ايران است نه عربستان كه خانم ها حتي حق راي نداشتهباشند!:بندهنیز منکر این امر نیستم.
زمانهعوض شده و طرز تفكرات تغيير كرده، در ايران امروز شرعا و عرفا و قانونا و... وظيفهزندگي بر دوش مرد تنها نيست، كه دوشادوش زن و مرد مي باشد همينطور كه شاهد نمونههاي بسياري حتي پدران و مادران خودمان هستيم.: در باب شرعاً که گفته اید بایدبگویم کدام شرع؟ اگر شرع شما قرآن است که قرآن در محکماتش تغییری نکرده است و قرآنتامین مخارج زندگی را بر دوش مرد می داند. و این از محکمات است که تغییری در آنراه ندارد. عرفاً منظورتان کدام عرف است. اگر عرف جامعه امروز است بنده از شماسئوال می کنم اگر مردی بیکار باشد آیا زمین و زمان او را به چشم یک فرد بی قید نمیشناسند؟ (کاری به این که پولی از آن کار در اورد یا نیاورد ندارم) و در مقابل اگریک زن بی کار باشد او را به چه چشمی نگاه می کنند؟ آیا خود شما حاضرید با مردیزندگی کنید که کاری ندارد؟ و از نظر قانون نفقه بر دوش چه کسی است مرد یا زن؟ ودیگر در مورد دوشادوش بودن در زندگی نیز حرف شما صحیح است. و در زندگی هر دو وظایفبه خصوصی در قبال یکدیگر دارند که این می شود عدالت و تعادل که به نسبت جنسیت هرکدام وظایف به خصوصی بر عهده هر کدام گذاشته شده است. پدر و مادر بنده هم تا 5 سالپیش که پدرم بازنشسته شد هر دو شاغل بودند و اکنون در حالی که پدرم بازنشسته شدهاست مادرم همچنان شاغل است. نه تنها مادر من بلکه بسیاری از بانوان خاندان ما شاغلهستند. اما این حرف با حرف بسیار متفاوت است. و می توان گفت به نوعی مغالطه درگفتمان بنده است. حال یا شما به درستی مطلب بنده را نخوانده اید یا این که بندهمطلبم را واضح بیان نکرده ام. بنده همچنان که گفته ام با کار کردن بانوان مخالفنیستم. با این گفتمان غلط مسئولین که از مردم برخاسته اند و دیگر با مردم نمینشینند مخالفم. 
نقل است كه در زمان حضرت محمد(ص) ايشان يك خانمرا به عنوان شهردار مدينه مي گمارند: در مورد  شهردار زمان رسول الله هر چه گشتم چنین فردی رانتوانستم در تاریخ بیابم. شما بفرمایید چه کسی بوده و در کدام تاریخ در مورد انبحث شده است. اما این که در زمان رسول الله زنان همچون مردان سلاح بر کف گرفته بهخصوص در جنگ احد و یا اموری از این دست یا تجارت و کشاورزی و .... امده است. 
 واين نشان دهنده اين است كه خانم ها نه فقط مي توانند معلم و پرستار باشند بلكه ازعهده بسياري از مشاغل بر مي ايند: بنده نیز نگفته ام که خانم ها فقط در این مشاغل.و احیاناً شما نقطه چین را ندیده اید. و بنده نیز منکر این نیستم که بانوان میتوانند همه کاری کنند. در سطح جامعه ما زن و مرد نداریم بلکه تنها یک جنسیت وجوددارد و ان هم انسان بودن است. و زن و مرد بودن و وظیفه هر کدام به صورت تفکیک درخانواده و در چارچوب آن خواهد بود.
واگر براي بعضي از مشاغل انتخابي پيش بيايد اين لياقت است كه ملاك انتخاب مي باشدنه جنسيت!...: حرف بنده هم همین است. آیا این سخن دوست قدیمی ما و همشهری وهم محله ای ما جناب مهندس قنبریان دلیل بر این سخن شماست یا این که تبعیض جنسیتی؟ما هم می گوییم لیاقت نه جنسیت اما اگر جنسیت پیش بیاید باید گفت کدام اولویتدارند. از شما می پرسم. 

-------------------------------------------------------------------------

انتقاداتی که خوانندگان سایت شیرازه وارد کرده اند:

زهرا یکشنبه 7 خرداد 1391
اولا که امروزه دربیشتراز90درصداستخدامهای دولتی وخصوصی معتبر شاهدکلمهفقط ذکورهستیم ثانیا شما این آمار90درصدبانوان شاغل نیازمالیندارندراازکجاآوردید ثالثا بعضی آقایان ثروتمند کارمند استاددانشگاه 2شغله40ساله مثل دایی مجردبنده نفقه چه کسی رامیدهند بهترنیست به تجردگراییپسران کارمندپولدارهم بپردازید ودیگراینکه خانومها شغل آبرومندداشته باشندبهتراست تاازراههایی مثل تنفروشی یاکلیه فروشی نیازمالیشان راتامین کننداگرآقایان اینقدرسخاوتمندبودند درصدفقرمالی اقتصادی دربانوان بیشترازمرداننبودچراقادربه تصوربانوانی که نیازمالی دارندنیستیدمثل بنده که پدریازکارافتاده دارم واصلا ازکجامعلوم این ادعااولویت حقیقت داشتهباشدوازطرفی چرابه حضورکارگران خارجی درایران که منجر به بیکاری ملتمیشونداعتراض ندارید ودرآخرمیدانم که کامنتم رانمایش نمیدهید
جواب:
اولاً شما آمارتان را از کجا آورده اید که بنده در طول 2 سالی که دنبال کار می گردم ندیده ام که اگر باشد خیلی به حق است.
ثانیاً نیازی نیست شما خود تحقیق کنید نتیجه را اعلام کنید ببینم چنین چیزی هست یا خیر
ثالثاً آن آقایان مجرد ثروتمند هم اشتباه می کنند و این که باید خرج خودش را در بیاورد یا خیر. در حالی که خانم ها تازه اگر نه پدر نه برادر و نه شوهر داشته باشند در حالی که نخواهند کار کننند وظیفه حاکمیت است که خرجی آنها را بدهد.
کسی نگفته تن فروشی. بنده هم قادر به چنین مواردی هستم و از نزدیک با برخی از آنها در ارتباطم. اما شما نباید کلیت مسئله را فدای جزئیت مسئله کنید. و این نوعی مغالطه است. به حضور کارگران خارجی هم معترضم. اما سخن من چیز دیگری است. لطفا همه چیز را با هم خلط نکنید.
غریبه چهارشنبه 3 خرداد 1391
گوش شنوا کو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مسئله این است .
ما همیشه عادت داریم به جای حل مسئله صورت مسئله را پاک کنیم .
یا علی
فرجزاده چهارشنبه 3 خرداد 1391
اگرهمه زن ها بیکار بمانند مشکل چندانی درجامعه بوجود نخواهد آمد واگر زنها به وظیفه اصلی خود یعنی تربیت فرزند وخانه داری بپردازند تمام مشکلبیکاری حل خواهد شد
 
--------------------

این هم نظری که جناب استاد صنعتی بر مطلبم نوشت که به صورت خصوصی فرستاده بودند:

با سلام
اين در واقع استثمار زنان هم هست چون حقوق كمتري مي گيرند، سربه زير هستند، لذا مي‌شود به آنها زور گفت.
به هر حال اصل اشكال شما وارد و منطقي است اما ايراداتي به برخي حرفها و استدلال‌ها وارد است.
اظهارنظردرباره عملكرد دولت‌ها بايد مستند و منطقي باشد. دولت فعلي همين الان هممدعي است بايد تا مي‌توانيم بر جمعيت كشور بيافزاييم.
موفق باشيد.

از جناب بازیاری که از مطلب بنده تشکر کردند نیز تشکر می کنم.
...
نویسنده : محمدمهدی اسدزاده بازدید : 44 تاريخ : جمعه 12 خرداد 1391 ساعت: 12:2

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :