اولویت اشتغال با چه کسانی است؟

ساخت وبلاگ
چکیده : امروزهیکی از بزرگترین معضلات جامعه مشکل بیکاری است. مسئله ای که اگر ریشه ای برایدرمان آن چاره اندیش... با عنوان : اولویت اشتغال با چه کسانی است؟ بخوانید :

امروزهیکی از بزرگترین معضلات جامعه مشکل بیکاری است. مسئله ای که اگر ریشه ای برایدرمان آن چاره اندیشی نشود در زمانی نه چندان دور جامعه را، کشور را، ملت را، دولترا، نظام را و ... از پای درخواهد آورد و این بیماری خطرناک به مرگ همه ارزش ها وانسانیت منجر خواهد شد. مسئله ای که دیگر نه اسلامیت و جمهوریت که کلیت فرهنگ کهنما را نابود خواهد کرد.

و امادلیل این که مطلب حاضر را نوشتم این بود که 26 اردیبهشت خبری از سوی مدیرعامل شرکتمخابرات فارس بر خروجی خبرگزاری ها نقش بست:

اولویتاستخدام در شرکت مخابرات با بانوان است.2

در حالیکه همه دم از تبعیض جنسیتی می زنند انگار این مسئله اصلاً تبعیض جنسیتی نیست و اینیعنی برداشتن تبعیض جنسیتی.

ایرانجامعه ای دارد که در آن شرعاً عرفاً و قانوناً همه چیز به خصوص مسایل مالی و مادیخانواده بر دوش مرد است. و وقتی مردی نتواند خرجی را درآورد، باعث می شود کهنتواند ازدواج کند. و وقتی نتواند ازدواج کند مسلماً دختران جامعه نیز نمی توانندازدواج کنند و این مسئله باعث افزایش جرم و جنایت و فساد و فحشا و فقر می گردد.

انتشار:

1-هفته نامه شهرسبز شماره 179 مورخ اول خرداد 91 

2- روزنامه ملت ما (وب سایت ملت آنلاین)

2- صادقون

2- پایگاه وبلاگ نویسان ارزشی

3- خبرنگاران فارس

4- چمران نامه

5- شیرازه

6- شیرازنا

7- غریو

8- کازرون نما

9- سحاب نیوزبسمالله الرحمن الرحیم

اولویتاشتغال با چه کسانی است؟

امروزهیکی از بزرگترین معضلات جامعه مشکل بیکاری است. مسئله ای که اگر ریشه ای برایدرمان آن چاره اندیشی نشود در زمانی نه چندان دور جامعه را، کشور را، ملت را، دولترا، نظام را و ... از پای درخواهد آورد و این بیماری خطرناک به مرگ همه ارزش ها وانسانیت منجر خواهد شد. مسئله ای که دیگر نه اسلامیت و جمهوریت که کلیت فرهنگ کهنما را نابود خواهد کرد.

بیماریبیکاری که در چند سال اخیر تب آن بیشتر شده است حالا آغاز نشده و ریشه درسیاستمدارانی دارد که در دوره های قبل در کشور ما بر اریکه قدرت نشسته بودند. ریشهدر سیاست های غلط گذشته دارد. اما همه این مسایل دلیلی بر آن نیست که سیاست هایغلط دولتمردان امروز را نادیده بگیرم. این مسئله نه دولت ها را، بلکه مجالس سابق وفعلی را مورد اتهام قرار می دهد.

دلیلاین که در چند سال اخیر بیکاری افزایش پیدا کرده است بر می گردد به متولدین سالهای63، 64، 65 که اوج جمعیت متولدین را دارا هستند. و نه تنها دولتهای وقت برای آنانچاره اندیشی نکردند و زیرساخت های لازم را برای ورود این نسل به جامعه آمادهنکردند، که بگوییم از آن سال برنامه ای داشته باشند برای امروز، بلکه حتی برایورود متولدین این سالها برای به دبستان هم زیرساخت ها را آماده نکردند و این شد کهباید در حیاط مدارس چادر می زدند یا خیلی خوبش این بود که کلاس ها در کانتینر هاتشکیل می شد؛ آن هم با 40-50نفر در یک کلاس در چند شیفت. بگذریم از معلمان و تربیتو آموزش این نسل...

دولتسازندگی اول هرچند به ساخت زیرساخت ها پرداخت، ولی تنها زیر ساخت های اقتصادی بودو همچون بقیه عرصه ها این نیز نادیده انگاشته شد.

دولتاصلاحات نیز که به قول خودشان هر 10 روز یک بحران داشتند، که بیشتر این بحران ها،بحران های خودساخته بود. بهتر بگویم به جای انجام کار، تنها سیاست بازی را بهبهانه آزادی بیان توجه کردند. و کاری به زیرساخت ها برای ورود این موج جمعیت که درسال بعد از آن دولت وارد بازار کار می شد، نکردند.

دولتفعلی نیز هرچند با شعار عدم سیاست بازی وارد شد و شاید دلیل عمده مردم برای بر سرکار آوردن آن هم همین بود؛ ولی بعد از دو سال، درگیر سیاست بازی های فرعی شد و ازکارآیی خود افتاد.

و حتیامروز هم هیچ کدام از مسئولین امر اعم از مقنن و اجرایی و حتی مصلحتی به فکر راهچاره ای برای حل این مشکل نیستند.

تا انجا که در انتخابات سال 88 هر 4 نامزد ریاست جمهوری بدون نادیده گرفتن این مسئله وصرفاً برای خوشایند مرفهین بی دردی (که قاعدتاً مسایل دیگری غیر از مسایل اساسیمردم برایشان مهم است مثل آزادی ... که مسئولین هم فقط برای جلب رضایت آنان فعالیتمی کنند زیرا سر و صدایشان گوش فلک را می تواند کر کند.) به مسئله اشتغال زاییبرای بانوان پرداختند. 1

و امادلیل این که مطلب حاضر را نوشتم این بود که 26 اردیبهشت خبری از سوی مدیرعامل شرکتمخابرات فارس بر خروجی خبرگزاری ها نقش بست:

اولویتاستخدام در شرکت مخابرات با بانوان است.2

در حالیکه همه دم از تبعیض جنسیتی می زنند انگار این مسئله اصلاً تبعیض جنسیتی نیست و اینیعنی برداشتن تبعیض جنسیتی.

مسئولینامر شاید اصلاً در ایران زندگی نمی کنند.

وقتیگفته می شود فقر و فساد و تبعیض، و این که برای رفع آنان بایستی اقدام عاجلی صورتگیرد، به جای برخورد ریشه ای به برخوردهای بسیار بی مورد می پردازند.

ایرانجامعه ای دارد که در آن شرعاً عرفاً و قانوناً همه چیز به خصوص مسایل مالی و مادیخانواده بر دوش مرد است. و وقتی مردی نتواند خرجی را درآورد، باعث می شود کهنتواند ازدواج کند. و وقتی نتواند ازدواج کند مسلماً دختران جامعه نیز نمی توانندازدواج کنند و این مسئله باعث افزایش جرم و جنایت و فساد و فحشا و فقر می گردد.

آیا باسرکار رفتن بانوان در حالی که بسیاری از جوانان این جامعه بی کار هستند باعث تغییرفرهنگ که چه بگویم، تضعیف فرهنگ نمی شود؟ با کدام منطق این مسئله را برای خویش حلکنیم ؟

آیامسئولین امر اگر دختری داشته باشند که حقوق داشته باشد حاضر هستند آن را به جوانیبدهند که شغلی ندارد؟ حتی اگر دخترشان شاغل هم نباشد باز حاضر به چنین کاری هستند؟

در حالیکه بیش از 90 درصد بانوان شاغل به حقوقی که می گیرند نیازی ندارند و عمدتاًدلیلشان این است که در خانه بیکار هستند، یا این که رفته اند درس خوانده اند حالامی شود بی کار باشند و... عمدتاً از سر بیکاری و تفریح می خواهند کار کنند و حتیاین که کمک خرجی خانواده باشند، اصلاً صحت ندارد زیرا تنها به تجمل گرایی خانوادهو بالا رفتن سطح توقع خانواده منجر می شود.

در اینحال و با بیکاری شدید در بین پسران جامعه که شرعاً، عرفاً، قانوناً، منطقاً، عقلاًو طبیعتاً بایستی خرجی زندگی را بدهند در اولویت قرار دادن بانوان به چه معناست؟

در کدامکشور و کدام جامعه این تبعیض را قائل شده اند که اکنون در کشور ما که داعیه اسلامگرایی را دارد، این تبعیض غیر منطقی را قایل می شوند؟

نگارندهمخالف اشتغال بانوان نیست. اما در زمانی که پسران (که خرج دهنده زندگی هستند)بیکارند، اولویت اصلی با بانوان است؟ حالا اگر شغلی باشد که نیاز است حتماً ازبانوان استفاده شود مثل پزشکی و پرستاری و معلمی در مدارس دخترانه و ... می گوییماشکال ندارد. اما غیر از این مشاغل آیا بقیه مشاغل از عهده مردان بر نمی آید؟ آنهم در جایی مثل شرکت مخابرات؟

آیا اینبه صلاح جامعه است؟ یا به فساد جامعه؟

خوانندهمحترم با یک دو دو تا چهارتای بسیار ساده به خوبی خواهد فهمید که در یک چنین جامعهای اولویت با کدام جنسیت است.

حداقلمی گفتید هر دو با هم برابر. اما از اخباری که می رسد انگار این جزو سیاست های کلیدولتی است که نام خود را اصولگرا گذاشته و بر ضد اصول حرکت می کند!!!!!

-----

1-نامزدهایانتخابات ریاست جمهوری سال 88 در برنامه های تلوزیونی که به عنوان فیلم تبلیغاتیساخته ستاد نامزدها این مسئله عنوان شد. و روی این مسئله بسیار مانور می دادند. وتنها جناب محسن رضایی بود که هرچند آن را عنوان کرد ولی روی آن مانور نداد.

2-خبرگزاریهای مهر، فارس و... و همچنین روزنامه بازار کار

 

 

 

...
نویسنده : محمدمهدی اسدزاده بازدید : 47 تاريخ : سه شنبه 2 خرداد 1391 ساعت: 21:10

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :